پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - طرح زراعت چوب در استان قزوین اجرایی می شود
آمار بازدید
بازدید روز : 21303
بازدید کل : 630837
آخرین بروزرسانی:
20 ارديبهشت 1400 ساعت 13:46
بازدید : 57 17 فروردين 1400 ساعت 9:11 شماره :84238
مهندس قاسم زاده:
طرح زراعت چوب در استان قزوین اجرایی می شود

وی افزود: از برنامه چهـارم به بعد توسـعه زراعت چـوب مورد توجه بیشتری قرار گرفته و در گذشته سـه منبع تأمین چوب برای مصارف کشـور وجود داشـت که شامل جنگل های طبیعـی، واردات و زراعـت چـوب بود که اکنـون مقـرر شـده از جنـگل برداشـتی انجام نشـود، درنتیجـه، دو راهـکار زراعت چـوب و واردات باقـی می ماند.  

image_2021_4_5-1_16_59_932_oMy

مدیرکل منابع طلیعی استان قزوین تصریح کرد: با اعلام طرح تنفس در جنگل های شمال هم خوشبختانه از قطع درختان در این مناطق جلوگیری شده است ولی باید به نیازهای موجود پاسخ داده شود.

وی بیان کرد: زراعت چوب از طرح های اقتصادی است که می تواند به اشتغال و توسعه فضای سبز و نیز تامین مواد اولیه صنایع چوبی کشور کمک کرده و موجب رونق اقتصادی منطقه هم شود.

وی اظهار داشت: در هـر هکتـار زراعـت چـوب بـرای یـک نفـر شـغل ایجاد می شـود کـه رقـم قابـل توجهـی اسـت و در شـرایطی کـه بیـکاری عمده ترین مشـکل کشـور اسـت و گره گشـایی از آن در رأس سیاسـت های دولـت قـرار دارد، ما نیز می توانیم کاری کنیـم کـه هـم اشـتغال و تولید ایجـاد شـود و هـم تولیـد ناخالـص داخلـی افزایش یابد.

قاسم زاده گفت: چوبی که بـا ایـن روش تولیـد می شـود، تبدیـل بـه کالایی بـا ارزش افـزوده بـالا شـده و از خـروج ارز از کشـور هم جلوگیری کرده و موجب رونـق بازار می شـود.

قاسم زاده بیان کرد: بـه این مزایـا باید منافـع درخـتکاری از نظر محیط زیسـت در تلطیـف هـوا و تولید اکسـیژن را نیـز افـزود کـه اگـر ارزش گـذاری شـود، نتایـج بسـیار قابـل توجـهی خواهد داشت.

وی افزود: البتـه در کوتاه مدت بخشـی از چـوب مورد نیاز کشور می توانـد از راه واردات تأمیـن شـود، امـا در بلند مـدت بایـد بـه فکـر تأمیـن آن از راه زراعـت چـوب باشیم و به طـور قطـع ایـن موضـوع نیازمنـد همکاری مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور اسـت تـا نتایـج پژوهشهـای ارزشـمندی را کـه در ارتبـاط بـا شناسـایی و معرفـی گونه های سریع الرشـد مناسـب بـرای اقلیم ها و اراضـی مختلـف انجـام داده در اختیـار بخـش خصوصی و علاقمندان به مشارکت در این کار قـرار گیرد.

عکس زراعت چوب 2

قاسم زاده یاآورشد: بهترین اقلیم برای زراعت چوب مناطق شمالی کشور است اما در استان قزوین هم در برخی مناطق از جمله آوج در حاشیه خر رود، الموت در حاشیه سفید رود و شاهرود می توانیم گونه های سریع الرشدی چون پده و صنوبر، را در زراعت چوب استفاده کنیم.

وی گفت: در سایر مناطق هم در حاشیه اراضی کشاورزی می توان از زراعت چوب برای بادشکن استفاده کرد.

استفاده از پساب در اجرای طرح زراعت چوب

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین در خصوص تامین آب برای زراعت چوب اظهارداشت: یکی از بهترین منابع تامین آب برای زراعت چوب، استفاده از پساب های صنعتی است که در این راستا طرحی را در دست اجرا داریم تا با بهره گیری از پساب شهر صنعتی البرز، در مسافت 16 کیلومتری از ایستگاه تصفیه آب شهرستان البرز، حدود 4 هزار هکتار از اراضی ملی را به زراعت چوب اختصاص دهیم.

وی اضافه کرد: این طرح با مشارکت بخش خصوصی می تواند اجرا شود که در یک دوره 5 تا 8 ساله جواب خواهد داد و طرحی اقتصادی است.


 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :