/UploadedFiles/XFiles/qazvin/shahidabad gabion tip1 " /> /UploadedFiles/XFiles/qazvin/shahidabad gabion tip1 " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناقصه پروژه آبخیزداری شهید آباد
آمار بازدید
بازدید روز : 0
بازدید کل : 0
آخرین بروزرسانی:
4 ارديبهشت 1401 ساعت 8:12
بازدید : 1519 8 مرداد 1397 ساعت 13:4 شماره :50677

مناقصه پروژه آبخیزداری شهید آباد
/UploadedFiles/XFiles/qazvin/shahidabad gabion tip1 Model (1).pdf

آگهی پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری  واقع  در حوزه شهیدآبادآوج

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در نظر دارد  : اجرای عملیات آبخیزداری شامل احداث بندهای ملاتی، گابیونی و خشکه چین در حوزه  شهیدآباد آوج را به مناقصه بگذارد.

که ازاعتبارات نقدی صندوق توسعه ملی(طرح فاقد سد) تامین اعتبار گردیده است .

 *توضيح : صلاحيت پيمانكاران بايد در رشته كشاورزي و منابع طبيعي و آب با پايه 1 الي 5  باشد   .

متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و  نقشه ها و .... و برگه هاي شرایط شرکت در مناقصه از تاريخ شنبه 13/5/97  از طریق سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) به آدرس www.setadiran.ir  و وب سايت اينترنتي Qazvin.frw.org.ir  و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا تاريخ سه شنبه 23/5/97 مدارك لازم شركت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته لاک ومهر شده دبيرخانه اين اداره كل واقع در قزوین : خیابان  نواب شمالی- مجتمع ادارات کدپستی15136- 34199  تحویل نمایند.(بازگشايي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir   مورخه پنج شنبه 25/5/97 انجام خواهد شد ) . تلفن تماس 45و33373088- 028

لازم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) دریافت و  ارسال نمایند .

                                                               

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین                     شماره: 92/7469/97

                                                                                          ( برگ استعلام  )                                                   تاریخ:   7/5/97

شرکت / پیمانکاری محترم .......................................................................................................                                                                               

باسلام و احترام

این اداره کل در نظر دارد پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه شهیدآبادآوج را از طریق مناقصه برمبنای فهرست بهاء سال 1397  منابع طبیعی آبخیزداری  به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا مقتضی است با توجه به شرایط اعلام شده ذیل در مهلت مقرر نسبت به ارایه پیشسنهاد قیمت طی فرم پیوست اقدام نمایید .

1. موضوع مناقصه : اجرای عملیات آبخیزداری حوزه شهیدآبادآوج  واقع  در روستاهای خسروآباد ارغای وروق و..........

2. مبلغ قرارداد برمبنای  مینوس و یا پلوس فهرست بهاء سال 1397 منابع طبیعی وآبخیزدرای  ودارای تعدیل قیمت می باشد .

3. فهرست مقادیرکلی :

       شرح خدمات

 

مقدار ( حجم )   

                 واحد  

تاریخ شروع و پایان پروژه

احداث  بندگابیونی

 

12000دوازده هزار

 

مترمکعب

 

 

1/ 6 /97 لغایت 15/ 9/97

احداث  بند ملاتی

4300چهارهزارسیصد

مترمکعب

1/ 6 /97 لغایت 15/ 9/97

احداث  بندخشکه چین

2400دوهزاروچهاصد

مترمکعب

1/ 6 /97 لغایت 15/ 9/97

بانکت بندی

21000بیست ویک هزار

متر

1/ 6 /97 لغایت 15/ 9/97

 

4- محل انجام پروژه : استان قزوین- شهرستان آوج واقع در حوزه آبخیز شهیدآباد.

5- مدت انجام کار :  5/3 ماه شمسی

6- مدت اعتبار پیشنهادها  30روز از تاریخ آخرین موعد تسلیم پیشنهادها تعیین میگردد .

7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 25/5/97 مدارك لازم شركت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده به دبيرخانه اين اداره كل واقع در قزوین : خیابان  نواب شمالی- مجتمع ادارات کدپستی15136- 34199  تحویل نمایند.(بازگشايي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir   روز پنج شنبه مورخه 25/5/97  انجام خواهد شد) . تلفن تماس 45و33373088- 028می باشد0

8-پیشنهاددهندگان لازم است مبلغ  000/000/500/2 ریال ( دومیلیاردوپانصد میلیون ریال) را بعنوان تضمین شرکت درمناقصه به یکی ازروشهای زیرتهیه وتسلیم نمایند.

الف- ضمانتنامه بانکی .

ب- ضمانتنامه بانکی صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند .

ج-وجه نقد ( بصورت واریز وجه به حساب شماره 2174213303008 نزد بانک ملی ، شعبه مرکزی قزوین به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ارایه اصل فیش واریزی ) .

*تضمین های فوق باید برای حداقل 3 ماه پس از تاریخ این استعلام معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

9-کلیه کسورات قانونی به عهده مناقصه گر می باشد .

10- پیشنهادهای قیمت باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص ، لاک گرفتگی و قلم خوردگی نداشته باشد که در اینصورت مردود می باشد .

11-رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار به عدد و حروف در محل پیشنهاد قیمت نوشته شود ، برای تعیین برنده مناقصه رقم پیشنهاد مینوس و یا پلوس فهرست بهاء که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که به حروف را نداشته باشد ، مردود است .

12- مشخصات و استانداردها :

طبق شرح فرمهای پیوست کلیهمنافصه گران شرکت کننده ، مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند.بعد کسب امتیاز لازمه ازمرحله اول(پاکت الف وب) پاکت قیمت(ج) آنها جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط باز ومورد بررسی قرارخواهد گرفت

13- ارایه تصویر آخرین آگهی تغییرات درمورد دارندگان حق امضاء مجاز برای اسناد مالی و تعهدآور پیشنهاد دهنده در پاکت پیشنهادات ضروری است .

 14- ارایه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و ارایه شماره ملی برای اشخاص حقیقی ضروری است .

15- ارایه تصویرگواهی صلاحیت معتبر در رشته کشاورزی _ منابع طبیعی  ، آب  و ابنیه ضروری است .

16-  ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی  و ارایه شماره ملی برای اشخاص حقیقی ضروری است .

17- تائید شرح خدمات پروژه و نقشه ( پیوست ) .

18- تکمیل و ارایه تعهدنامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337 برابر فرم mp106  ( پیوست ) .

19- تکمیل و ارایه برگ پیشنهاد قیمت برابر فرم mp107  ( پیوست ) .

20- تکمیل و ارایه نمونه  فرم بیمه نامه کارها برابر فرم mp108  ( پیوست ) .

21- تمام اسناد مناقصه از جمله این فرم باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد .

22-  دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بر اساس قانون برگزاری مناقصات مختار است .

تذکر : هر شرکت کننده حقوقی و یا حقیقی درصورت پذیرش قیمت پیشنهادی میتواند حداکثر به تعداد دو فقره قرارداد با کارفرما منعقد نماید .

23- مناقصه گر باید تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته لاک ومهر شده ، درموعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید درروی پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه، نام ونشانی پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم نوشته شود و درمهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده و مدارک دیگر و پیشنهاد قیمت را در سامانه ستاد بارگذاری نماید .

     

 

 

             رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک  :                                                                       مدیر کل / نماینده :

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

مراتب ملاحظه گردیده و مورد قبول این مناقصه گر می باشد.

  نام و نام خانوادگی  مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

 امضاء

  تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                               برگ پیشنهاد قیمت                                                فرم: 1 /    mp 107

 

مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین

موضوع مناقصه :  اجرای عملیات آبخیزدار، حوزه آبخیز شهیدآباد

با سلام ؛

این مناقصه گر پس از مطالعه ، بررسی و کنترل کامل اسناد مناقصه و با حصول اطمینان از تکمیل و صحت اوراق اسناد مناقصه پروژه آبخیزداری واقع درحوزه آبخیز شهیدآباد شامل :

       شرح خدمات

 

مقدار ( حجم )   

                 واحد  

تاریخ شروع و پایان پروژه

احداث  بندگابیونی

 

12000دوازده هزار

 

مترمکعب

 

 

1/ 6  /97 لغایت15/ 9/97

احداث  بند ملاتی

4300چهارهزارسیصد

مترمکعب

1/ 6 /97 لغایت 15/ 9/97

احداث  بندخشکه چین

2400دوهزاروچهاصد

مترمکعب

1/ 6 /97 لغایت 15/ 9/97

بانکت بندی

21000بیست ویک هزار

متر

1/ 6 /97 لغایت 15/ 9/97

 

بدینوسیله پیشنهاد خود را برای انجام عملیات موضوع مناقصه  بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه که با...........درصد مینوس و یا........درصد پلوس فهرست بهای سال 1397 منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام میدارد. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که تضمین انجام تعهدات یا تامین کالا را حداکثر ظرف مدت  قید شده در ابلاغ پذیرش پیشنهاد ( ابلاغ به برنده مناقصه ) تسلیم نمایم .

مشخصات مناقصه گر :

نام مناقصه گر ( پیشنهاددهنده ) : ........................................................................................................................... 

 کد پستی : .......................................................................................

شناسه ملی ( برای اشخاص حقوقی ) :  .......................................................................

 شماره ملی ( برای اشخاص حقیقی ) :  ...............................................................................

نام و نام خانوادگی و عنوان امضاء کنندگان مجاز : رئیس هیئت مدیره  .................................................................  مدیرعامل ...................................................................................

آدرس و شماره تلفن :

امضاء مجاز:  ...........................................................

مهر مناقصه گر:  ...........................................................

تاریخ :   ...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات درخواستی از پیمانکاران جهت ارزیابی کیفی شامل موارد ذیل می باشد :

1- ارائه گواهینامه احراز صلاحیت کد اقتصادی شناسنامه ملی ثبت شده شرکت

2- ارائه گواهینامه HSE (آموزش ایمنی پیمانکاران) (ارائه گواهینامه الزامی است)

3- ارایه اطلاعات مالی و تنخواه مورد نیاز این پروژه

4- کارهای انجام شده در سالهای گذشته و یا در حین اجراء کارهای مشابه که به تایید کارفرما رسیده باشد.

5- تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با موضوع کار

جدول خلاصه ارزیابی پیمانکاران

ردیف

شرح

ضریب وزنی

1

سوابق اجرایی پیمانکار

40

2

ماشین آلات و توان تجهیزاتی پیمانکار

30

3

توان مالی پیمانکار

20

4

حسن سابقه و فقدان سوء پیشه حرفه ای پیمانکار

10

5

امتیاز کل

100

تبصره :

 1- پیمانکارنی که حداقل 60 درصد امتیاز کل را کسب نمایند در مناقصه شرکت داده می شوند.

2- درخصوص سوابق اجرایی پیمانکار ارایه کپی مصدق شده حداقل یک قرارداد مشابه در سه سال گذشته به مبلغ 30 درصد برآوردی این مناقصه الزامی است.

بخش اول ارزیابی مناقصه گر(پیمانکار)

1- سوابق مناقصه اجرایی پیمانکار (40 امتیاز)

جدول 1 : سابقه مناقصه گر (پیمانکار) در پروژه های مشابه انجام شده و یا در حین اجراء در سه سال گذشته

ردیف

نام پروژه

محل اجراء

مدت قرارداد

زمان شروع

زمان پایان قرارداد

نام کارفرما

حجم ریالی پروژه

ملاحظات

1

               

2

               

3

               

تبصره : درخصوص سوابق اجرایی پیمانکار ارایه کپی حداقل یک قرارداد مشابه در سه سال گذشته به مبلغ اولیه 30 درصد برآوردی این مناقصه الزامی است.

2-ماشین آلات مورد نیاز پروژه(30امتیاز)

جدول2 : حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه (30 امتیاز)

ردیف

نوع ماشین آلات

حداقل تعداد مورد نیاز

امتیاز تخصیص داده شده

1

بیل مکانیکی چرخ زنجیری

1

12

2

کامیون کمپرسی

2

9

3

تراکتور تریلی

2

5

4

وانت

1

2

5

سواری

1

2

                                                                                   30 امتیاز جمع امتیاز کسب شده

تبصره : ارایه تصویر اسناد مالکیت بنام یکی از اعضای هیات مدیره شرکت الزامی می باشد.

3-خصوص توان مالی وحسن سابقه پیمانکار

1- تنخواه گردان پیشنهادی (20امتیاز)

2- جمع پرداختی های مفاصا حساب بیمه ای قراردادها(10امتیاز)

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :