آگهی پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری  واقع  در حوزهکهوان' /> آگهی پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری  واقع  در حوزهکهوان" /> آگهی پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری  واقع  در حوزهکهوان" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناقصه آبخیزداری پروژه کهوانک
آمار بازدید
بازدید روز : 0
بازدید کل : 0
آخرین بروزرسانی:
4 ارديبهشت 1401 ساعت 8:12
بازدید : 1803 8 مرداد 1397 ساعت 13:17 شماره :50678

مناقصه آبخیزداری پروژه کهوانک
آگهی پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری  واقع  در حوزهکهوانک-وندر(شهرستان آبیک)

text-kashida:0%;line-height:115%;tab-stops:199.3pt'> text-kashida:0%;line-height:115%;tab-stops:199.3pt'>اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در نظر دارد  : اجرای عملیات آبخیزداریشامل احداث بندهای ملاتی، گابیونی و خشکه چیندر حوزه کهوانک-وندر(شهرستان آبیک) را به مناقصه بگذارد.

که ازاعتبارات نقدی صندوق توسعه ملی(طرح فاقد سد) تامین اعتبار گردیده است .

text-kashida:0%;line-height:115%;tab-stops:199.3pt'> text-kashida:0%'>*توضيح : صلاحيت پيمانكاران بايد در رشته كشاورزي و منابع طبيعي و آب با پايه 1 الي 5  باشد   .

text-kashida:0%'>متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و  نقشه ها و .... و برگه هاي شرایط شرکت در مناقصه از تاريخ شنبه 13/5/97  از طریق سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) به آدرس www.setadiran.ir  و وب سايت اينترنتي Qazvin.frw.org.ir  و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا تاريخ سه شنبه 23/5/97 مدارك لازم شركت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته لاک ومهر شده دبيرخانه اين اداره كل واقع در قزوین : خیابان  نواب شمالی- مجتمع ادارات کدپستی15136- 34199  تحویل نمایند.(بازگشايي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir   مورخه پنج شنبه 25/5/97 انجام خواهد شد ) . تلفن تماس 45و33373088- 028

text-kashida:0%'>لازم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) دریافت و  ارسال نمایند .

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> 

text-kashida:0%'> text-kashida:0%'>اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین             شماره:92/7222/97

text-kashida:0%;tab-stops:199.3pt'>   ( برگ استعلام  )       تاریخ:2/5/97

text-kashida:0%;tab-stops:199.3pt'> text-kashida:0%;line-height:115%;tab-stops:199.3pt'>شرکت /پیمانکاری محترم ................................................                                                                      فرم: 1 /    mp 107

باسلام و احترام

این  اداره کل در نظر دارد پروژه اجرایعملیات آبخیزداریشامل بندهای ملاتی، گابیونی، خشکه چینراازطریق اجراءبرمبنای فهرستبهاءسال1397منابع طبیعی آبخیزداری  به اشخاص واجدشرایط واگذارنماید.لذامقتضی است باتوجه به شرایط اعلام شده ذیل درمهلت مقررنسبت به ارایه پیشسنهادقیمت طی فرم پیوست اقدام نمایید.

1. موضوع مناقصه: اجرای عملیات آبخیزداری درشهرستان آبیک(حوزه کهوانک-وندر)

2. مبلغ قرارداد برمبنای  مینوس ویا پلوس فهرست بهاءسال1397منابع طبیعی وآبخیزداری  می باشد.

تذکر مهم : کليه پرداختها ازاعتبارات نقدی صندوق توسعه ملی(طرح فاقد سد) تامین اعتبار گردیده است .

 

3. فهرست مقادیرکلی:

 

ردیف

شرح خدمات

 

مکان اجرا

مقدار (مترمکعب)

تاریخ شروع وپایان پروژه

1

اجرای عملیات احداث بند سنگ-ملاتی

حوزه آبخیز نوده- چناسک(آبیک)

1400

01/06/ 97 لغایت 15/09/97

2

اجرای عملیات احداث بندگابیونی

حوزه آبخیز نوده- چناسک(آبیک)

3200

01/06/ 97 لغایت 15/09/97

3

اجرای عملیات احداث بندخشکه چین

حوزه آبخیز نوده- چناسک(آبیک)

640

01/06/ 97 لغایت 15/09/97

text-kashida:0%;tab-stops:199.3pt'> 

4- محل انجام پروژه : استان قزوین- شهرستان آبیک(حوزه کهوانک-وندر)

5- مدت انجام کار106 روز

6- مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه ازتاریخ آخرین موعدتسلیم پیشنهادها تعیین میگردد.

7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 25/5/97 مدارك لازم شركت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده به دبيرخانه اين اداره كل واقع در قزوین : خیابان  نواب شمالی- مجتمع ادارات کدپستی15136- 34199  تحویل نمایند.(بازگشايي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir   روز پنج شنبه مورخه 25/5/97  انجام خواهد شد) . تلفن تماس 45و33373088- 028می باشد0

8-پیشنهاددهندگان لازم است مبلغ  000/000/700 ریال ( هفتصد میلیون ریال) را بعنوان تضمین شرکت درمناقصه به یکی ازروشهای زیرتهیه وتسلیم نمایند.

الف- ضمانتنامه بانکی.

ب- ضمانتنامه بانکی صادرشده ازسوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج-وجه نقد(بصورت واریز وجه به حساب شماره 2174213303008نزدبانک ملی ،شعبه مرکزی قزوین به نام اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری

وارایه اصل فیش واریزی).

*تضمین های فوق باید برای حداقل 3ماه پس ازتاریخ این استعلام معتبربوده وبرای سه ماه دیگرنیز قابل تمدید باشد

9-کلیه کسورات قانونی به عهده مناقصه گر می باشد0

10- پیشنهادهای قیمت باید ازهرحیث کامل وبدون شرط بوده وهیچ ابهام،خدشه،عیب،نقص،لاک گرفتگی وقلم خوردگی نداشته باشد که دراینصورت مردود می باشد.

11-رقم پیشنهادقیمت باید برای کل کاربه عدد وحروف درمحل پیشنهادقیمت نوشته شود،برای تعیین برنده مناقصه رقم پیشنهادقیمت کل کار که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود وپیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

12- مشخصات واستانداردها:

طبق شرح خدمات پیوست .

13- ارایه تصویر آخرین آگهی تغییرات درمورد دارندگان حق امضاء مجاز برای اسنادمالی وتعهدآور پیشنهاددهنده درپاکت پیشنهادات ضروری است.

 14- ارایه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده وشناسه ملی برای اشخاص حقوقی  وارایه شماره ملی برای اشخاص حقیقی ضروری است0

15- ارایه تصویرگواهی صلاحیت معتبردررشته کشاورزی _ منابع طبیعی  ،آب  وابنیه ضروری است0

16-  ارایه کداقتصادی وشناسه ملی برای اشخاص حقوقی  وارایه شماره ملی برای اشخاص حقیقی ضروری است0

17- تائید شرح خدمات پروژه و نقشه ( پیوست) .

18- تکمیل وارایه تعهدنامه پیشنهاددهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان درمعاملات دولتی مورخ 22/10/1337 برابر فرمmp106 (پیوست )

19- تکمیل وارایه برگ پیشنهاد قیمت برابر فرم mp107 (پیوست)

20- تکمیل وارایه نمونه فرم بیمه نامه کارها برابر فرمmp108 ( پیوست)

21- تمام اسناد مناقصه ازجمله این فرم باید به مهر وامضاء مجاز تعهدآورپیشنهاددهنده برسد0

22-  دستگاه مناقصه گزار دررد یا قبول هریک از پیشنهادها براساس قانون برگزاری مناقصات مختار است0

تذکر: هرشرکت کننده حقوقی ویاحقیقی درصورت پذیرش قیمت پیشنهادی میتواند حداکثر به تعداددو فقره قرارداد باکارفرما منعقد نماید.

23-  مناقصه گر باید تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته لاک ومهر شده ، به ترتیب ذیل تنظیم ودرموعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید درروی پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه، نام ونشانی پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم نوشته شود ودرمهلت مقرر بااخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده و مدارک دیگر و پیشنهاد قیمت را در سامانه ستاد بارگذاری نماید .

 

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری / معاون آبخیزداری :                مدیر کل / نماینده:

 

بسمه تعالی

مراتب ملاحظه گردیده و مورد قبول این مناقصه گر می باشد.

  نام ونام خانوادگی  مجاز تعهد آور ومهر پیشنهاددهنده:

 امضاء

  تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ پیشنهادقیمت

 

مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین

موضوع مناقصه: : اجرای عملیات آبخیزداری درشهرستان آبیک شامل اجرای بندهای ملاتی، گابیونی،  خشکه چین در حوزه (کهوانک-وندر)

 

با سلام؛

این مناقصه گر پس از مطالعه ، بررسی وکنترل کامل اسنادمناقصه وباحصول اطمینان ازتکمیل وصحت اوراق اسنادمناقصه، بدینوسیله پیشنهادخودرابرای انجام عملیات موضوع مناقصه  براساس شرایط ومشخصات مندرج دراسنادمناقصه قیمت کل  به

                           درصد مينوس / پلوس  فهرست بهاي منابع طبيعي و آبخيزداري سال 1397اعلام میدارد. .چنانچه این پیشنهاد موردقبول قرارگیردوبعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که تضمین انجام تعهدات یاتامین کالا راحداکثر ظرف مدت قیدشده در ابلاغ پذیرش پیشنهاد(ابلاغ به برنده مناقصه)تسلیم نمایم.

 

مشخصات مناقصه گر:

نام مناقصه گر(پیشنهاددهنده): ...........................................................................................................................   کدپستی: .......................................................................................

شناسه ملی(برای اشخاص حقوقی):  .......................................................................  شماره ملی(برای اشخاص حقیقی)  ...............................................................................

نام ونام خانوادگی وعنوان امضاء کنندگان مجاز: رئیس هیئت مدیره  ...........................مدیرعامل

آدرس و شماره تلفن  ..................................

امضاء مجاز:  ...........................................................

مهرمناقصه گر:  ...........................................................

تاریخ:   ...........................................................

 

احتراما خواهشمند است دستور فرمايند در صورت برنده نشدن در مناقصه فوق مبلغ تضمين را به حساب سيبا ذيل عودت نمايند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات درخواستی از پیمانکاران جهت ارزیابی کیفی شامل موارد ذیل می باشد :

1- ارائه گواهینامه احراز صلاحیت کد اقتصادی شناسنامه ملی ثبت شده شرکت

2- ارائه گواهینامه HSE (آموزش ایمنی پیمانکاران)

3- ارایه اطلاعات مالی و تنخواه مورد نیاز این پروژه

4- کارهای انجام شده در سالهای گذشته و یا در حین اجراء کارهای مشابه که به تایید کارفرما رسیده باشد.

5- تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با موضوع کار

 

جدول خلاصه ارزیابی پیمانکاران

ردیف

شرح

ضریب وزنی

1

سوابق اجرایی پیمانکار

40

2

ماشین آلات و توان تجهیزاتی پیمانکار

30

3

توان مالی پیمانکار

20

4

حسن سابقه و فقدان سوء پیشه حرفه ای پیمانکار

10

5

امتیاز کل

100

 

تبصره :

 1- پیمانکارنی که حداقل 60 درصد امتیاز کل را کسب نمایند در مناقصه شرکت داده می شوند.

2- درخصوص سوابق اجرایی پیمانکار ارایه کپی مصدق شده حداقل یک قرارداد مشابه در سه سال گذشته به مبلغ 30 درصد برآوردی این مناقصه الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول ارزیابی مناقصه گر(پیمانکار)

1- سوابق مناقصه اجرایی پیمانکار (40 امتیاز)

جدول 1 : سابقه مناقصه گر (پیمانکار) در پروژه های مشابه انجام شده و یا در حین اجراء در سه سال گذشته

 

ردیف

نام پروژه

محل اجراء

مدت قرارداد

زمان شروع

زمان پایان قرارداد

نام کارفرما

حجم ریالی پروژه

ملاحظات

1

               

2

               

3

               

 

تبصره : درخصوص سوابق اجرایی پیمانکار ارایه کپی حداقل یک قرارداد مشابه در سه سال گذشته به مبلغ اولیه 30 درصد برآوردی این مناقصه الزامی است.

2-ماشین آلات مورد نیاز پروژه(30امتیاز)

 

جدول2 : حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه (30 امتیاز)

ردیف

نوع ماشین آلات

حداقل تعداد مورد نیاز

امتیاز تخصیص داده شده

1

بیل مکانیکی چرخ زنجیری

1

12

2

کامیون کمپرسی

2

9

3

تراکتور تریلی

2

5

4

وانت

1

2

5

سواری

1

2

                                                                                   30 امتیاز جمع امتیاز کسب شده

تبصره : ارایه تصویر اسناد مالکیت بنام یکی از اعضای هیات مدیره شرکت الزامی می باشد.

 

3-خصوص توان مالی وحسن سابقه پیمانکار

1- تنخواه گردان پیشنهادی (20امتیاز)

2- جمع پرداختی های مفاصا حساب بیمه ای قراردادها(10امتیاز)

 

/UploadedFiles/XFiles/qazvin/Zehkesh.pdf
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :